Legislativa podílových fondů

Co je kolektivní investování?

Přesnou definici pojmu kolektivní investování můžeme najít v zákoně č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování. Převedeme-li mluvu legislativní do řeči srozumitelné, pak jde o sdružování peněžních prostředků ve fondu a jejich následné investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku.


Co je podílový fond?

Jde o majetek, který náleží podílníkům a to v poměru podle vlastněných podílových listů. Podílový fond není právnickou osobou a je vytvářen investiční společností na základě povolení Komise pro cenné papíry. Investiční společnost obhospodařuje majetek v podílovém fondu svým jménem a na účet podílníků.


Investice podle pravidel

Činnost investičních a podílových fondů upravuje zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších novel. Investiční společnost nesmí při propagaci používat nepravdivé nebo zavádějící informace nebo zamlčovat důležité skutečnosti. Zákon omezuje riziko ztrát investorů tím, že stanovuje limity pro držbu cenných papírů od jednoho subjektu (firma, obec, stát, centrální banka) v portfoliu fondu. Manažer fondu smí investovat jen v rámci daných pravidel. Při podezření z činnosti v rozporu se zákonem, má podílník právo se obrátit na Českou národní banku, která jeho podnět prošetří a vydá rozhodnutí.


Princip velkého hrnce

Vkladem svých peněz do společného hrnce (fondu) se stáváte investorem. Společně s dalšími investory vytváříte fond. Majetek v tomto fondu je spravován profesionálními manažery. Tito lidé se nezabývají ničím jiným než vyhledáváním nejvýhodnějších investičních příležitostí pro "svůj" fond. Manažeři provádí za vás náročný výběr jednotlivých cenných papírů, které byste rádi měli ve svém vlastnictví. V závislosti na jejich zkušenostech a s ohledem na situaci na kapitálových trzích roste nebo padá hodnota vašeho majetku ve fondu. Investice do investičního fondu není bez rizika.

 
 
 
reklama