Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy se z pohledu rizikovosti řadí hned za fondy peněžního trhu. Jejich potenciál výnosu je vyšší, stejně tak je však vyšší i riziko, které investoři podstupují. Proto jsou určeny pro investory s delším investičním horizontem, který by měl dosahovat minimálně tří a více let. V případě, že investor zvažuje investici na delší dobu, lze dluhopisové fondy považovat za určitou „alternativu“ k peněžnímu trhu, který je naopak určen pro krátkodobější investice. Přestože jsou dluhopisy označovány jako spásný přístav, je nutné počítat s tím, že za určitých podmínek může být výkonnost dluhopisového trhu i záporná.


Rizikovost podkladového aktiva

Dluhopisy jsou v podstatě dlužné cenné papíry jejichž doba do splatnosti je typicky delší než jeden rok. Tím je primárně určena jejich vyšší rizikovost vzhledem k nástrojům peněžního trhu. Dluhopisy samy o sobě jsou velmi širokým pojmem, který obsahuje několik dalších podskupin se značně rozdílnou rizikovostí. Rizikovost dluhopisů závisí zpravidla na dvou základních aspektech: jedním z nich je doba do splatnosti dluhopisu a druhou je bonita emitenta (ten kdo dluhopis vydává). Čím je doba do splatnosti delší, tzn. čím delší dluhopis si kupujete, tím adekvátně roste riziko jeho splacení, ale zároveň za normálních okolností také dluhopisový výnos. Výnosem dluhopisu rozumíme odměnu za to, že půjčujeme emitentům peníze (kupujeme dluhopis) na určitou dobu, čím je tato doba delší, tím je odměna vyšší.

Druhým aspektem je kreditní bonita emitenta, která se měří pomocí hodnocení ratingových agentur (S&P, Moody´s). Bonita znamená schopnost emitenta dostát svým závazkům (tzn. ve stanovené době splatit dluhopis). Čím je bonita emitenta horší, tím roste riziko, že na konci splatnosti dluhopisu nedojde k jeho splacení. Toto riziko je logicky náležitě oceněno tzv. „rizikovou prémií“, tedy prémií v podobě většího výnosu oproti dluhopisům vydávaným emitenty s velmi dobrou bonitou (státní dluhopisy). To jsou tedy hlavní aspekty, které rozlišují dluhopisy z pohledu jejich výnosového potenciálu a rizika.


Není dluhopis jako dluhopis

Pro investory je důležité vědět, že tyto rozdíly ve výnosech a rizicích u jednotlivých typů dluhopisů jsou značné. Není tedy dluhopis jako dluhopis. „Nejbezpečnější“ (nejméně rizikové) jsou dluhopisy státní. Následují firemní dluhopisy investičního stupně, což jsou dluhopisy kvalitních společností, jejichž rating podle agentury S&P není horší než BBB. Další skupinu již tvoří rizikové dluhopisy. Patří sem dluhopisy s vysokým výnosem tzv. „High Yield“, což jsou dluhopisy firem mimo investiční stupeň (s horší bonitou) a dluhopisy rozvíjejících se zemí tzv. „Emerging Markets“. Posledně jmenované dluhopisy jsou rizikové především díky nestabilitě ekonomik zemí, které je vydávají. Výše zmíněné členění dluhopisů se shoduje se základním členěním dluhopisových fondů. Před první investicí do fondu je nutné, aby se investor seznámil alespoň se základními parametry každé skupiny. Ne všichni investoři totiž ví, že rizikovost některých skupin dluhopisů se může blížit akciovým trhům!


Typické je měnové riziko

Specifickým rizikem u dluhopisů je měnové riziko. Zde je třeba opět rozlišovat jednotlivé skupiny dluhopisů podle rizikovosti. Obecně platí zásada, že čím, je rizikovost dluhopisu nižší, tím méně by měl investor „chodit“ do měnového rizika. Naopak, když je rizikovost některých typů dluhopisů vyšší (dluhopisy s vysokým výnosem, dluhopisy rozvíjejících se trhů), mají tedy i vyšší potenciál výnosu, který umožňuje měnová rizika podstoupit. V těchto případech je možné investovat i do fondů, které nejsou orientovány do české koruny.


Inflace hraje důležitou roli

Nezbytné je ještě připomenout základní zákonitosti, které mají na vývoj dluhopisů vliv. Dluhopisy primárně reagují především na inflaci, potažmo změny úrokových sazeb. Jestliže rostou inflační očekávání, rostou i úrokové sazby a dluhopisový výnos, ale zároveň s tím klesá cena dluhopisu. Díky tomu může za určitých podmínek dojít i k poklesu tržní hodnoty podílového listu dluhopisového fondu.

Někteří investoři se mylně mohou domnívat, že dluhopisy jsou zcela mimo jejich zájem a že malá exkurze do dluhopisové problematiky pro ně není důležitá. V tom případě si ale položte otázku, jestli nemáte založeno životní či kapitálové pojištění nebo neinvestujete náhodou do penzijních fondů? Protože i tyto produkty jsou na dluhopisech masivně postaveny, a kdo do nich investuje, stává se nepřímo účastníkem dluhopisového trhu.

Obecně lze říci, že dluhopisy patří do každého portfolia a jejich podíl se odvíjí od typu investora. Význam dluhopisů je důležitý především díky jejich malé závislosti (nezávislosti) na vývoji akciových trhů. Zařazením dluhopisů do portfolia se docílí nutného rozložení z pohledu investičních tříd (peněžní trh, dluhopisy, akcie, nemovitosti, atd…), které pomůže celkové výkonnosti. Dluhopisy (bereme-li v úvahu hlavně státní dluhopisy) lze z tohoto pohledu označit za určitý základní kámen defenzivní části portfolia, na kterém se dá dále stavět.

 
 
 
reklama