Jak vybrat správný fond?

Kritéria pro výběr investičního fondu:

  • Finanční zázemí a dlouhodobá stabilita
  • Zkušenosti a schopnosti managementu fondu
  • Informační otevřenost
  • Image fondu
  • Marketingová strategie
  • Dodržování etických principů
  • Zhodnocení
  • Poplatky

Nabídka investičních fondů je velmi bohatá. Není v žádném případě jednoduché zvolit na základě výše uvedených kritérií ideální investiční fond. V současné době existuje hned několik základních kategorií otevřených podílových fondů. Od sebe se vzájemně odlišují investičními cíly, rozložením rizika a časovým horizontem, po kterém by měly přinést výnos.

Své prostředky můžete vložit do akciových, dluhopisových (obligačních), nemovitostních, smíšených (balancovaných) fondů nebo fondů peněžního trhu. Oblibě se těší i oborové investiční fondy, které umísťují prostředky investorů například pouze do cenných papírů společností z jednoho odvětví (telekomunikace, internet a podobně).

Akciové fondy investují podstatnou část svého portfolia do akcií. Vývoj jejich kurzů silně kolísá v závislosti na dění na akciových trzích po celém světě. Čím déle však své prostředky v akciovém fondu necháte, tím více je pravděpodobné, že investice bude výnosná.

Dluhopisové fondy vkládají své prostředky především do dluhopisů. Z časového hlediska jsou výhodné pro středně až dlouhodobé investice (1 - 3  roky). V tomto čase nedochází k prudkým výkyvům cen obligací - a tudíž k poklesu hodnoty podílového listu.

Smíšené fondy investují do akcií, dluhopisů a finančních nástrojů peněžního trhu a poskytují investorům rozsáhlou diverzifikaci majetku. Tento typ fondu by měl převládat u dlouhodobě zaměřených investorů. Výnos velmi závisí na zkušenostech správce fondu a manažera portfolia.

Fondy peněžního trhu přináší v krátkém období stabilní výnos jen při malém riziku. Aktivita těchto fondů se obrací především na krátkodobé vklady a termínované účty u bank. Jejich správa není tak náročná, proto je zpoplatněna nižší měrou než u akciových či smíšených fondů. Výnos těchto fondů je závislý od výše úrokových sazeb a vykazuje jen malou proměnlivost. Minimální doba pro uložení peněz do tohoto fondu činí půl roku.

Fondy fondů jsou zvláštním typem fondů. Jejich portfolio je složeno jen z podílových listů řady jiných investičních fondů. Za nižší částku tak může investor nakoupit celou řadu fondů, ke kterým by s ohledem na omezené finanční prostředky měl přístup. Minimální vstupní investice se pohybuje u řady světových fondů v řádu statisíců korun.

Správce portfolia indexového fondu rezignuje na tvorbu vlastního portfolia a vloží veškeré prostředky do stejných cenných papírů a ve stejném poměru, jaké je složení indexů kapitálových trhů. Historicky vzato je tato investiční strategie velmi úspěšná. Pouze velmi dobří správci portfolia jsou schopni dosahovat lepších výsledků než je výkonnost trhů, navíc jen po velmi omezenou dobu.

 
 
 
reklama