Zásady kolektivního investování

Rozhodnete-li se investovat do některého z domácích či zahraničních fondů, není od věci přečíst si našeho krátkého průvodce.


1. Získejte dostatek informací

Na našich stránkách jste správně, pokud chcete získat všeobecné informace o investování do podílových fondů. Tyto informace nikdy nebudou natolik dostatečné, abyste se mohli rozhodnout pro to, který fond pro svou investici zvolit. Vyžádejte si zejména informační materiály a statut fondu. Chtějte údaje o dosahovaných výsledcích. Ptejte se na podmínky investování a možná rizika.


2. Uzavřete smlouvu

Podílové listy nakoupíte na základě smlouvy o prodeji podílových listů, kterou uzavřete na prodejních místech investičních fondů nebo se svým investičním poradcem. Využít můžete případně i korespondenční cesty. Moderní forma uzavření smlouvy přes internet je otázkou budoucnosti.


3. Složte peníze na účet

Po podepsání smlouvy vložte na pokladně v bance nebo zašlete na běžný účet vybraného fondu peněžní prostředky. Ujasněte si, jaké údaje uvádět do variabilního či specifického symbolu dané platby. Pokud vaše platba nebude obsahovat správný variabilní symbol, nebude vám investiční společnost moci připsat podílové listy.


4. Staňte se podílníkem

Jakmile obdržíte podílové listy na váš účet ve Středisku cenných papírů či v listinné podobě poštou, to je ten okamžik, kdy se stáváte členem velké komunity investorů v podílovém fondu.


5. Investujte kdykoliv znovu

Jako podílník investičního fondu máte možnost v jakékoli době nakoupit další podílové listy. Emise podílových listů otevřených fondů je neomezená. Vždy se na vás dostane nezávisle na poptávce a nabídce. Ani žádnou novou smlouvu nemusíte uzavírat. Stačí pouze zaslat peněžní prostředky na účet vámi vybraného fondu. Nezapomeňte opět na správný variabilní symbol.  Za vaše peníze vám bude připsán odpovídající počet podílových listů a odesláno potvrzení o uskutečněné transakci.


6. Sledujte vývoj investice

Základním ukazatelem při hodnocení výkonnosti otevřených podílových fondů je čisté obchodní jmění (kurs, NAV). Pod NAV si představte pod ním hodnotu investičního majetku připadající na jeden podílový list. Pokud je například 1. ledna hodnota NAV 1000 Kč a 31. prosince 1075 Kč, pak investiční fond za jeden rok zhodnotil vložené prostředky o 7,5 %. Tento výnos ovšem není vám jako držiteli podílových listů vyplacen. Zisku dosáhnete až v době, kdy se rozhodnete své podíly ve fondu prodat. Skutečná hodnota výnosu je dána nákupní a prodejní cenou a poplatky investičního fondu. Aktuální hodnoty čistého obchodního jmění najdete v denním tisku, na teletextu a internetu.


7. Přejděte z jednoho fondu do druhého

Přechod z jednoho podílového fondu do druhého není v rámci jedné investiční společnosti ničím neobvyklým. Naopak, jedná se o poměrně zajímavý marketingový tah, kdy za přechod není účtován žádný konverzní poplatek. Přechod do jiného fondu je vlastně spojen ze dvou úkonů.  Jednak musí být odkoupeny podílových listů původního fondu a posléze nakoupeny podílové listy nového fondu.


8. Bez problémů prodávejte

Investiční společnost je vždy povinna vaše podílové listy odkoupit. Neexistuje výmluva, že se nenašel žádný zájemce o koupi, tak jak je to obvyklé na burzách cenných papírů. Odkoupení lze učinit pouze na základě žádosti o odkoupení cenných papírů. Investiční společnost vám uhradí finanční částku odpovídající množství prodávaných podílových listů vynásobených aktuálním kurzem co nejdříve. V praxi se jedná o dobu od několika dní po dva týdny. 

 
 
 
reklama