Binární opce - základní charakteristika

Binární opce patří do kategorie tzv. exotických opcí, princip jejich obchodování je však velmi jednoduchý. Kupující i prodávající opce znají přesně výši maximálního zisku a ztráty z opční transakce již při samotném otevření pozice. Nejvyšší možný zisk pro nakupujícího opce je roven hodnotě rozdílu mezi zvoleným nominálem a zaplaceným opčním prémiem. Nejvyšší možná ztráta pro nakupujícího je rovna výši zaplacené prémie, které zároveň představuje nejvyšší možný zisk pro prodávajícího opce.

Klíčovou vlastností binárních opcí je fakt, že maximální výnos (na rozdíl od vanilla opcí) nezávisí na rozdílu mezi realizační cenou opce a aktuální cenou podkladového aktiva, jeho maximální výše je definována již v okamžiku otevření obchodu. Binární opce mají tedy 0-1 profil zisku a ztráty z dané pozice (právě odtud i jejich označení „binární“ nebo též „digitální“).

S binárními opcemi můžeme velmi jednoduše investovat v situacích, kdy očekáváme:

  • Růst ceny zvoleného trhu nad určitou úroveň
  • Pokles ceny trhu pod určitou úroveň
  • Stagnaci trhu a tím pádem setrvání ceny na trhu v rámci zvoleného cenového pásma
  • Výrazný růst nebo pokles trhu bez ohledu na výsledný směr
Ve všech těchto situacích je automaticky omezena výše potenciální ztráty.

Investovat do binárních opcí lze již od velmi malých částek – nominál dané transakce lze zadat již od částky 20 USD (případně ekvivalentu v CZK).

S pomocí platformy xOption můžete obchodovat dva typy evropských opcí: European Digital (Above a Below opce) a European Digital Range (Inside a Outside opce).

Kupující opce za uzavření kontraktu vynakládá určitou částku (opční prémii) prodávajícímu. Pokud se naplní zvolený scénář budoucího vývoje trhu v den vypršení platnosti opce (tzv. datum expirace), kupující obdrží od prodávajícího předem známou částku (tzv. nominál), která je stanovena již v momentu otevření obchodu. Pokud se naopak scénář nenaplní, ztráta kupujícího je rovna výši zaplacené opční prémie.
Prodávající opce ihned při uzavření opčního kontraktu obdrží od kupujícího opční prémii. Pokud se naplní očekávaný scénář vývoje trhu při expiraci, má právo si prémii ponechat. V opačném případě je povinen vyplatit kupujícímu hodnotu nominálu.

 
 
 
reklama