Strategie Long Call

Tato strategie vzniká nákupem kupní - call opce, přičemž subjekt, který tuto opci nakoupil, má právo koupit určité množství podkladového aktiva za předem danou cenu (tzv. realizační cena neboli strike price). Za toto právo platí kupující prodávajícímu opční prémii, což je pro něj také jeho nejvyšší možná ztráta z této strategie. Naproti tomu zisk je prakticky neomezený a zvyšuje se s růstem ceny podkladového aktiva.

Profil zisku a rizika ukazuje následující graf. Horizontální osa zobrazuje cenu podkladového aktiva, rostoucí směrem zleva doprava. Na vertikální ose je zachycen zisk nebo ztráta z dané opční pozice. Tmavě červenou barvou je zobrazen graf samotné opční pozice. Jak je z grafu patrné, její průběh začíná v záporných hodnotách, jelikož za nákup call opce je třeba zaplatit opční prémii, která zároveň představuje maximální možnou ztrátu z dané pozice. Důležitým místem v grafu je tzv. bod zvratu (break-even point), který ukazuje cenu podkladového aktiva při expiraci, při které bude pozice v nulovém zisku. Jak můžeme z grafu dále vyčíst, zisk z této pozice je prakticky neomezený a zvětšuje se s růstem ceny podkladového aktiva.

long_call.JPG


Kupující call opce tedy spekuluje na vzestup ceny podkladového aktiva. Pokud za call opci o realizační ceně 100 zaplatí prodávajícímu prémii o hodnotě 2 jednotky a cena pokladového aktiva se v době expirace vyšplhá na hodnotu 120, má kupující opce právo nakoupit podkladové aktivum stále za hodnotu 100. Jelikož je současná cena 120, realizuje tak zisk ve výši 20 (120-100), od kterého je ovšem zapotřebí odečíst náklady na pořízení kupní opce ve výši 2, takže čistý zisk z této pozice bude nakonec činit 18. V případě, že by cena podkladového aktiva výrazně oslabila např. na hodnotu 80, kupující opci samozřejmě nevyužije, jelikož může aktivum koupit na aktuálním trhu výhodněji (za 80). Z pozice však realizuje jen velmi omezenou ztrátu ve výši 2 jednotek.

Bod zvratu

Bod zvratu představuje důležité místo v grafu vývoje zisku a ztráty z dané opční pozice. Je velmi podstatné vědět, od které ceny podkladového aktiva bude naše opční pozice zisková a kdy budeme naopak realizovat ztrátu.

Pro určení tohoto bodu je důležité znát 2 hodnoty - strike (realizační cenu) a opční prémii. Opční prémie musí být pro účel výpočtu vyjádřena v bodech (nikoliv v peněžním vyjádření). V případě call opcí se bod zvratu vypočítá jako součet striku a opční prémie, pro put opce musíme naopak odečíst prémii od realizační ceny opce.

 
 
 
reklama