Subjetky kapitálového trhu

Na kapitálovém trhu v České republice se můžeme setkat s celou řadou finančních institucí. Vedle nich zde rovněž působí spousta dalších licencovaných subjektů, jejichž existence je nezbytná k funkci kapitálového trhu jako celku. Česká legislativa upravuje tyto subjekty.

 • Orgán dohledu nad finančním trhem
 • Burza cenných papírů
 • Organizátor mimoburzovního trhu
 • Centrální depozitář cenných papírů
 • Obchodník s cennými papíry
 • Makléř
 • Investiční společnost
 • Investiční fond
 • Tiskárna cenných papírů

Orgán dohledu nad finančním trhem

Česká národní banka je podle zákona (č. 6/1993 Sb., o České národní bance) orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České republice. ČNB tedy provádí dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními fondy, družstevními záložnami, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku. Stanovuje pravidla, která chrání stabilitu bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a sektoru penzijních fondů. Systematicky reguluje, dohlíží a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel.

Burza cenných papírů

V České republice tradičně existuje Burza cenných papírů Praha, a. s. (BCPP) a vedle ní také RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (RM-S). Obecně se jedná o právnickou osobu, jejíž činnost upravuje Zákon o burze cenných papírů. Jejím posláním je organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu. To vše v rozsahu dle povolení, které uděluje Česká národní banka (do 31.3. 2006 Komise pro cenné papíry). Toto povolení jasně vymezuje, ke kterým instrumentům je burza oprávněna organizovat nabídku a poptávku.

Organizátor mimoburzovního trhu

Obecně může být organizátorem mimoburzovního trhu pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky. Zároveň musí mít povolení České národní banky, jakožto dozorového orgánu nad kapitálovým trhem (dříve Komise pro cenné papíry) k organizování veřejného trhu.

V České republice byl organizátorem mimoburzovního trhu RM-Systém a. s. (RM-S). Počínaje 1. prosincem 2008 byl ale tento trh transformován na standardní burzu. Od 15. 12. 2008 pak existuje společnost RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Centrální depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha, a.s. a jako instituce kapitálového trhu funguje již od roku 1993.

V roce 1993 byl založen Burzovní registr cenných papírů, s.r.o., a v roce 1996 se transformoval na akciovou společnost s názvem UNIVYC, a.s. Krátce po přijetí zákona č. 256/2004 Sb, o podnikání na kapitálovém trhu UNIVYC, a .s. požádal regulátora kapitálového trhu o povolení k činnosti centrálního depozitáře podle § 100 tohoto zákona. Rozhodnutím České národní banky ze dne 14. srpna 2009 získal UNIVYC, a.s., povolení k činnosti Centrálního depozitáře. Na základě tohoto povolení Univyc, a.s. změnil obchodní firmu na Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

V České republice bylo zřízeno v roce 1993 také Středisko cenných papírů. Jeho základním posláním bylo evidovat veškeré operace, které se týkají zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů. Jeho agendu přebírá dnem  7. 7. 2010 Centrální depozitář cenných papírů (CDCP), který tímto zahajuje činnost.

 

Obchodník s cennými papíry

Rozsah činnosti obchodníka s cennými papíry je obecně vymezen zákonem o cenných papírech, konkrétně pak v povolení udělovaném jednotlivým obchodníkům Komisí pro cenné papíry.

Obchodníkem s cennými papíry může být pouze akciová společnost se sídlem na území ČR nebo pobočka obchodníka s cennými papíry se sídlem v zahraničí. Své odborné činnosti mohou obchodníci s cennými papíry vykonávat pouze s pomocí makléře.

Makléř

Makléř je fyzická osoba, která splnila předepsané odborné kvalifikační předpoklady a obdržela k výkonu své funkce povolení od Komise pro cenné papíry. Toto povolení zároveň stanovuje druh odborné specializace daného makléře podle druhu složené makléřské zkoušky. Makléř může svou činnost případně vykonávat pouze pro jednoho obchodníka s cennými papíry a musí k němu být v pracovním poměru.

Investiční společnost

Nutná je právní forma akciové společnosti. Jejím výhradním předmětem podnikání je kolektivní investování, které společnost vykonává na základě povolení Komise pro cenné papíry. Toto povolení stanovuje pro investiční společnost různý rozsah oprávnění:

 • shromažďovat peněžní prostředky v podílových fondech a tento majetek obhospodařovat,
 • obhospodařovat majetek investičních fondů,
 • obhospodařovat majetek penzijních fondů,
 • kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry na vlastní účet.

Investiční fond

Investiční fond je představován obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Jedná se o samostatný právní ekonomický subjekt, který hospodaří se svým majetkem sám nebo může obhospodařování svého majetku svěřit výhradně investiční společnosti na základě obhospodařovatelské smlouvy.

Tiskárna cenných papírů

Musí mít oprávnění k tisku listinných registrovaných a veřejně nabízených cenných papírů. Toto oprávnění uděluje Komise pro cenné papíry v souladu se zákonem o cenných papírech. Uvedené cenné papíry lze tisknout pouze v tiskárně s tímto oprávněním.

 
 
 
reklama