Začínáme investovat

Investiční začátky

Investování v řeči ekonomické můžeme popsat jako proces, kdy dochází k omezení současné spotřeby na úkor budoucích výnosů. Tento výnos je jakousi odměnou za čekání. Prvořadým cílem vynaložených zdrojů, tj. investice, je tedy očekávaný budoucí užitek, zpravidla v podobě peněžních příjmů.

Základní rozdělení investic:

Investiční instrumenty můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

  • Reálné – tento druh investic je vázán na konkrétní předměty, tj. na hmotná aktiva. Mezi nejdůležitější investiční instrumenty jsou považovány především nemovitosti, dále pak nerostné suroviny, umělecké předměty, drahé kovy či jiné komodity.
  • Finanční – obvykle jde o transakce mezi ekonomickými subjekty, zachycené zpravidla na listu papíru, který slouží jako důkaz provedené finanční investice. Do této skupiny patří především aktiva souhrnně označované jako cenné papíry (akcie, obligace, podílové listy, šeky, směnky, certifikáty a další finanční dokumenty).


 
 
 
reklama