Členění dluhopisů podle emitenta

Podle emitentů, tj. výstavce, můžeme dluhopisy rozčlenit na:


 • Státní dluhopisy

  Jedná se o cenné papíry emitované vládou (například k pokrytí schodku státního rozpočtu, k financování nákladných investičních projektů, k vybudování silnic a jiné infrastruktury). Dluhopisy jsou mezi investory velmi oblíbené pro velkou jistotu návratnosti investovaných prostředků a pro nižší nominální hodnoty (zpravidla 10.000 Kč). Atraktivitu státních dluhopisů nesnižuje poměrně nízké zhodnocení. Za velkou jistotu a návratnost vloženého kapitálu je investor ochoten o nějaké procento z výnosu slevit.

 • Pokladniční poukázky

  Jistotu návratnosti skýtají také pokladniční poukázky centrální banky. Jejich doba splatnosti je zpravidla kratší než u státních dluhopisů. Jejich nominální hodnota není vždy tak nízká, což zhoršuje přístupnost poukázek pro široké masy. Pokladniční poukázky nejsou obchodovány na burze cenných papírů.

 • Komunální dluhopisy

  Tento typ dluhopisů vydávají obce nebo banka, která z výtěžku dluhopisů poskytuje obci úvěr. Prostředky z dluhopisů bývají používány na zdokonalení infrastruktury v obci (plynovody, kanalizace, elektrifikace, komunikace apod.). Jedná se tak jako u státních dluhopisů o málo rizikovou investici. Kromě jistoty nabízejí také solidní zhodnocení, případně další výhody například v podobě daňových úlev nebo možnosti předčasné výpovědi či předčasného odkupu. Pravdou je, že stát a obce mají zájem především o dlouhodobé a velké investory. Těmi nejvhodnějšími jsou zejména pojišťovny a penzijní fondy. Splácení komunálních dluhopisů probíhá buď ze státního nebo z obecního rozpočtu.

 • Zaměstnanecké dluhopisy

  Tyto cenné papíry emitují firmy pro vlastní zaměstnance. V případě rozvázání pracovního poměru má majitel tohoto dluhopisu nárok na prodej dluhopisů za nominální hodnotu a podíl úroků. Práva vyplývající ze zaměstnaneckých dluhopisů se dědí.

 • Podnikové dluhopisy

  Dluhopisy vydávají podniky nikoli jen pro své zaměstnance, ale pro širokou investorskou veřejnost i pro institucionální investory. S podnikovými dluhopisy je spjato vyšší riziko jejich nesplacení, a tak, aby byly pro investory dostatečně atraktivní, nesou vyšší úrok, než státní a komunální tituly. Vzhledem k vysokým nákladům emise dluhopisů si ji mohou dovolit zpravidla jen velké a známé firmy.

 • Bankovní dluhopisy

  Zvláštní skupinou (možná podskupinou podnikových dluhopisů) jsou cenné papíry vydávané bankami. Ty si mohou prodej dluhopisů (emisi) zprostředkovávat i samy. Dluhopisy lze nakupovat prostřednictvím pobočkové sítě banky.

Dalším kritériem pro členění dluhopisů je doba splatnosti dluhopisu. Rozlišujeme dluhopisy krátkodobé s dobou splatnosti do 5 let, střednědobé s dobou splatnosti od 5 do 10 let a na dlouhodobé dluhopisy.

 
 
 
reklama