Výhody a nevýhody emitenta dluhopisu

Aby mohly být dluhopisy vydány, potřebuje emitent povolení Komise pro cenné papíry. Toto povolení se uděluje na základě žádosti obsahující mimo jiné název dluhopisu, celkovou částku emise, datum vydání a splatnosti dluhopisů a výnos dluhopisu.

Dále musí žadatel uvést zejména svoji současnou a předpokládanou finanční situaci, způsob zveřejnění výsledků svého hospodaření či účel použití prostředků získaných při emisi. K žádosti se přikládá poslední roční účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha) a vzor dluhopisu, pokud bude tento vydán v listinné podobě.

Výhody emise dluhopisů:

  • možnost získat vysoký úvěr
  • majitelé dluhopisů nejsou vlastníky (akcionáři)
  • dluhopis jako půjčka s nižší úrokovou sazbou než v případě úvěru v bance
  • dlouhodobý úvěr

Nevýhody emise dluhopisů:

  • zpravidla vhodné jen pro velké podniky (nároky na emitenta, zveřejňování hospodářských výsledků, známost investorů)
  • úspěch emise je podmíněn zprostředkováním větší a známé banky
  • úspěch emise je ovlivněn kapacitou kapitálového trhu, hospodařením firmy a nadějností investičního programu
  • relativně vysoké náklady (propagace emise, tisk dluhopisů, platba úroků, provize zprostředkovatelské bance)
 
 
 
reklama