Zajímavé dluhopisy

Na kapitálových trzích se můžete setkat i s následujícími typy dluhopisů:


 • Nulové dluhopisy (zero-bondy)

  Jedná se o cenné papíry, které nezakládají nárok na úrok. Výnos jejich majitele spočívá v rozdílu mezi nominální hodnotou uvedenou na dluhopisu a cenou, za kterou investor dluhopis v době emise skutečně nakoupil. Výhody zero-bondů lze hledat zejména v daňové oblasti. Zatímco pravidelný úrok ostatních dluhopisů podléhá každoročnímu zdanění, zisky z nulových dluhopisů se daní až na konci doby splatnosti. Míra zdanění může být pro řadu investorů (např. z řad důchodců) nižší vzhledem k jejich nižším příjmům. Navíc se může stát, že během platnosti bondu poklesne v rámci daňových reforem i sazba daně z příjmů.

 • Prémiové dluhopisy

  Tyto zřídka vydávané dluhopisy jsou určeny především pro investory, kteří rádi riskují. Výnos z prémiových dluhopisů je částečně ponechán na náhodě. O vyšším výnosu některých majitelů dluhopisu rozhodne v den splatnosti úroku los.

 • Odběrní dluhopisy

  Majitel odběrního dluhopisu si jeho vlastnictvím zajišťuje právo na odběr akcií emitenta (případně jiných dluhopisů nebo jiných cenných papírů). Dluhopisy při odběru akcie nezanikají, a tak úroky z nich dále plynou jejich majiteli dále. Při odběru akcií je klíčový tzv. odběrní poměr, tzn. kolik akcií za jeden dluhopis dostanete. Výměna nemusí být s ohledem na aktuální kurz na burze atraktivní! Velmi důležité je u odběrních dluhopisů sledovat, kdy bude možnost akcie odebrat.
  Pozor! Vyskytují se i výměnné dluhopisy. Po výměně dluhopisů za akcie již dále úvěrový vztah nepokračuje.  Majitel svůj dluhopis odevzdává a zůstávají mu pouze akcie. Ceny odběrních i výměnných dluhopisů jsou úžeji provázány s vývojem kurzu akcií, za které se dluhopis mění.

 • Cizoměnové dluhopisy

  Jedná se o dluhopisy, které nejsou vydávány v korunách, ale v zahraniční měně. Majitel takových cenných papírů riskuje ztráty způsobené znehodnocením zahraniční měny vůči české koruně. Je rozdíl, pokud inkasujete za 1.000 USD 40.000 korun (při kurzu 1 USD = 40 CZK) nebo 39.000 Kč (při kurzu 1 USD = 39 CZK). Kurzové riziko je jen velmi složitě kalkulovatelné. Kdo investuje raději s menší měrou rizika, měl by se vkladu svých peněz do cizoměnových dluhopisů raději vyhnout.

 • Junk - bondy

  Jde o cenné papíry vydávané podniky v tíživé hospodářské situaci, které již nemají téměř velkou naději na vypůjčení prostředků od investorů ani od bank prostřednictvím akcií nebo úvěru. Do této skupiny dluhopisů řadíme také tituly emitované státy se špatnou bonitou (ratingem). Aby byl o junk - bondy zájem, láká emitent investory vysokým zhodnocením, případně prodejem dluhopisu za cenu hluboko pod nominální hodnotou (tzv. emise "pod pari").

 • Konzola

  Jedná se o věčný dluhopis. Úroky z takového cenného papíru jsou vypláceny až do smrti majitele, v případě přenositelnosti na dědice i déle!
 
 
 
reklama