Výnos, riziko, likvidita

U každé investice lze sledovat výnos, riziko a likviditu. Mezi výnosem a rizikovostí platí jednoduchý vztah – čím vyšší výnos požadujete, tím vyšší riziko budete muset podstoupit. Je na místě připomenout, že volba rizikovějšího investičního nástroje není zárukou dosažení vyššího výnosu.

Výnos

S akciemi se pojí dva druhy výnosů – kapitálový a dividendový. Kapitálový výnos je rozdíl mezi prodejním a nákupním kurzem akcie. Celkovou výkonnost mohou značně vylepšit i příjmy z vyplacených dividend. V případě akciových podílových fondů jsou peníze získané z vyplacených dividend zpět reinvestovány. U burzovně obchodovaných fondů mohou být dle konstrukce ETF dividendy reinvestovány nebo vyplaceny na obchodní účet investora. Pokud investujete do jednotlivých akcií prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, jsou dividendy vyplaceny na váš obchodní účet.

U dluhopisů se můžete setkat s různými způsoby úročení. Výnos může snadno vypočítat z ceny dluhopisu (nominální hodnoty). Základní variantou jsou dluhopisy s fixním úrokem, kdy se výše kuponové platby po celou dobu trvání dluhopisu nemění. Kuponové platby jsou vypláceny v pravidelných intervalech až do doby splatnosti dluhopisu. Dalším typem jsou dluhopisy s pohyblivým úročením. Výše sazby se mění například v návaznosti na vývoj hlavních úrokových sazeb centrálních bank. Samostatnou skupinu tvoří diskontované dluhopisy, jež můžete nakoupit za nižší cenu, než je jejich nominální hodnota. V době splatnosti je vyplacena nominální hodnota dluhopisu. Více se o dluhopisech dočtete v samostatné sekci.

Riziko

Riziko můžeme obecně chápat jako možnost, že investice nedopadne podle našich očekávání. Jde o určitou míru nejistoty spojené s očekávaným výnosem. Vývoj aktiv je ovlivňován celou řadou faktorů, které lze s větší či menší úspěšností pouze odhadovat. Popíšeme si základní typy rizik.

Typy rizik:

  • Tržní riziko - tržní ceny cenných papírů v čase kolísají (rostou a klesají). Za růstem či poklesem stojí například změny makroekonomických podmínek, opatření v rámci určitého sektoru apod.
  • Kreditní riziko – riziko, že protistrana nesplní své závazky. Toto riziko se také označuje jako riziko emitenta. V praxi se může jednat o situaci, kdy společnost vydávající dluhopisy nesplatí dluhopis v daném termínu.
  • Měnové riziko – s měnovým rizikem jsou spojeny investice v cizích měnách. Konečný korunový výnos investice ovlivní nejen vývoj tržní ceny samotného aktiva, ale i vývoj české koruny vůči zahraniční měně.
  • Úrokové riziko – riziko dosažení ztráty v důsledku pohybu úrokových sazeb na trhu. V případě růstu úrokových sazeb v ekonomice se snižuje tržní cena pěvně úročených dluhopisů.
  • Riziko inflace – při investování je třeba zohlednit i výši inflace. Výši inflace by měli sledovat zejména konzervativní investoři, kteří drží bezpečnější cenné papíry (dluhopisy s krátkou dobou splatnosti) nesoucí nižší výnos.
  • Riziko likvidity - riziko, že daný cenný papír nebude možné prodat vůbec nebo jen za podstatně nižší cenu.
 

Likvidita

Likviditu lze jednoduše definovat jako rychlost, s jakou je možné cenné papíry prodat a získat hotovost.

Některá aktiva mají likviditu stanovenou smluvními podmínkami (dobou uložení u termínovaných vkladů, výpovědní lhůtou u vkladních knížek, atd.), ale ve většině případů je likvidita daného aktiva dána poptávkou a nabídkou po něm.

Mezi nejlikvidnější aktiva můžeme zařadit akcie obchodované na vyspělých trzích. Na druhé straně žebříčku likvidnosti najdeme například nemovitosti. V některých případech se mohou určité nemovitosti stát neprodejné, tj. mají minimální (téměř nulovou) likviditu. S rostoucí lukrativností objektu či atraktivitou lokality roste i poptávka po nich, a tím i jejich likvidita.

Každý investor by měl ve svém investičním portfoliu držet aktiva s rozdílnou likviditou. Určitou část prostředků by si měl ponechat jako finanční rezervu, a to buď v podobě hotových peněz nebo vysoce likvidních aktiv.

 
 
 
reklama
 
 
Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy