Opční strategie - Spread

27.06.2009 | , Finance.cz
INVESTICE


V případě strategií Spread dochází nejčastěji ke koupi a prodeji stejného typu opce, přičemž každá z nich má odlišné charakteristiky. Zabývat se budeme tzv. vertikálními spready.

V předcházejícím díle opčního edukačního seriálu jsme se věnovali populárním strategiím Straddle a Strangle. V dnešním pokračování se zaměříme na strategie typu Spread, které jsou oproti výše zmíněným strategiím v mnoha směrech odlišné. Zásadním rozdílem je jejich omezená ztráta, ale zároveň i omezený zisk. V případě strategií Spread dochází nejčastěji ke koupi a prodeji stejného typu opce, přičemž každá z nich má odlišné charakteristiky, podle nichž dále tyto strategie dělíme na tři základní druhy:


  • Vertikální spread – opce tvořící tuto strategii se liší pouze hodnotami realizačních cen (strike price), datum expirace je shodné
  • Horizontální (kalendářní) spread – opce mají stejné realizační ceny, ale liší se datem expirace
  • Diagonální spread – opce mají rozdílné realizační ceny i odlišná data expirace

Rodina opčních strategií označovaných jako spread je tedy velmi početná a rozmanitá, a proto se v dnešním díle budeme zabývat pouze prvním druhem těchto strategií – tj. vertikálními spready.

Rozlišujeme dvě základní variantybýčí (bull) a medvědí (bear). Jak už názvy napovídají, s první budeme spekulovat na růst, s druhou naopak na pokles ceny podkladového aktiva. V obou případech budeme omezovat náklady (ztráty), ale zároveň i ziskový potenciál.

Takové strategie tedy budeme obchodovat v situacích, kdy očekáváme mírný vzestup, resp. pokles ceny podkladového aktiva. Nyní si jednotlivé typy vertikálních spreadů rozebereme podrobněji.


Bull Call Spread


Tato strategie kombinuje nákup kupní opce (long call) a prodej kupní opce (short call) s odlišnými realizačními cenami, přičemž platí, že strike u nakoupené opce bude nižší než strike u prodané opce. Neexistuje však žádné dogma pro optimální výběr striků, je možné zvolit obě opce ITM, stejně jako OTM, poměrně častá je varianta, která kombinuje nákup call opce ITM (příp. ATM) a prodej call opce OTM.

Čím více budou obě opce ITM, tím vyšší náklad za otevření strategie vynaložíme, jelikož existuje vyšší pravděpodobnost, že obchod bude v době expirace úspěšný. Naopak pokud zvolíme obě opce OTM, lze takový obchod řadit do kategorie více spekulativních, jelikož pro dosažení zisku je zapotřebí, aby podkladové aktivum více čí méně posílilo (v závislosti na volbě vzdálenosti striků od aktuální ceny podkladu).

Lépe celou strategii objasníme na následujících dvou grafech. První graf ukazuje profil zisku a ztráty pro obě základní opční pozice, které tuto strategii tvoří – tj. long a short call. Na druhém grafu je pak zobrazen výsledný Bull Call Spread.

Graf 1: Profil zisku a ztráty pro obě základní opční pozice

Spread1.jpg
 
 

Graf 2: Výsledný Bull Call Spread

Spread2.jpg

S touto strategii budeme profitovat, pokud cena podkladového aktiva posílí. Ziskový potenciál je v důsledku výpisu call opce na vyšším striku omezený, takže v případě, že očekáváme výrazné posílení ceny podkladu, je vhodnější zvolit samotnou strategii long call.

Je velmi důležité umět spočítat bodu zvratu (v grafu jako BEP). V případě této strategie stanovíme jeho hodnotu tak, že k realizační ceně nakoupené call opce přičteme rozdíl mezi nákladem na její pořízení a prémiem z vypsané call opce, obě v bodovém vyjádření.

Tabulka 1

Spread_tab.jpg


Praktické využití


Ideální využití má strategie Bull Call Spread v takových situacích, kdy očekáváme mírný pohyb ceny podkladového aktiva směrem vzhůru. Konkrétní obchod si ukážeme na trhu s ropou.

Jak vidíme na cenovém grafu, na hladině cca 38-40 USD/barel se vytvořila poměrně silná úroveň supportu, od které se cena v minulosti dvakrát odrazila. Na druhou stranu z grafu patrná i úroveň rezistence na hladině 50-52 USD/barel, což značí, že se cena pohybuje v rámci několika měsíců v určitém pásmu.

Na grafu je také zobrazena situace, kdy do trhu vstupujeme se strategií Bull Call Spread. Spekulujeme, že support odolá náporu medvědů a dojde k obratu a pohybu ceny na sever. Realizační cenu tedy pro nákup call opce zvolíme takřka ATM na hladině 42 (je možné samozřejmě zvolit strike ITM či OTM, záleží na našich preferencích, zejména s ohledem na vynaložené náklady na nákup opce). S ohledem na existenci poměrně silné rezistence na hladině 50-52 se rozhodneme pro výpis call opce na úrovni 52, čímž zmenšíme pořizovací náklady pro tuto strategii. Na druhou stranu si tím sice snížíme ziskový potenciál obchodu, avšak nepředpokládáme, že by cena ropy v rámci 1-2 měsíců měla výrazně posílit natolik, abychom uvažovali o variantě samotného nákupu call opce.

Graf 3: Trh s ropou - strategie Bull Call Spread

Spread3.jpg

Za nákup call opce s realizační cenou 42 vynaložíme prémium ve výši 5 bodů. Výpisem call opce se strikem 52 naopak obdržíme prémium ve výši 1,5 bodů. Celkové náklady na tuto pozici se tedy budou činit 3,5 bodu, což zároveň představuje i naši maximální ztrátu.

Maximální zisk naopak vypočítáme jako rozdíl mezi realizačními cenami opcí (52-42) a náklady na otevření pozice (3,5 bodu), tj. 10-3,5 = 6,5 bodu.

Je zapotřebí znát také hodnotu bodu zvratu, kterou získáme tak, že k realizační ceně nakoupené call opce (42) připočteme náklady na otevření celé pozice (3,5), tj. 45,5.

Graf 4: Max. zisk, max. ztráta

Spread4.jpg
 
Jak je z grafu patrné, maximální zisk (6,5) bude dosažen v takovém případě, kdy cena ropy bude v době expirace na/nad hodnotou 52. Naopak největší ztráta vznikne z obchodu v situaci, kdy se bude cena nacházet při expiraci pod/na hodnotě 42.


Bear Put Spread


Opakem výše zmíněné strategie Bull Call Spread je strategie Bear Put Spread, kterou otevřeme v takovém případě, pokud chceme spekulovat na mírný pokles ceny podkladového aktiva při minimalizaci nákladů a limitované ztráty. Tvoří ji dvě základní opční pozice Long Put a Short Put, opět se shodným datem expirace, ale odlišnými realizačními cenami, přičemž platí, že strike u vypsané put opce bude nižší než u nakoupené put opce. I v tomto případě platí, že pokud očekáváme opravdu výrazný pokles ceny podkladového aktiva, je výhodnější použít samotnou strategii long put, za kterou sice vynaložíme mnohem vyšší náklady, avšak ziskový potenciál je oproti strategii Spread neomezený. Lépe strategii pochopíte z následujících dvou grafů.

Graf 5: Základní opční pozice

Spread5.jpg
 
Graf 6: Celkový profil zisku a rizika pro strategii Bear Put Spread

Spread6.jpg

Na grafu 5 jsou patrné obě základní opční pozice, které tento obchod tvoří (tj. long put – modrá barva a short put – červená barva). Celkový profil zisku a rizika pro samotnou strategii Bear Put Spread ukazuje graf 6. Jak je patrné, ztráta i zisk jsou omezeny – maximální ztráty bude dosaženo v takové situaci, kdy se cena podkladového aktiva v době expirace bude pohybovat na/nad úrovní nakoupené put opce. Výše maximální ztráty je omezena na rozdíl mezi cenou nakoupené put opce a vypsané put opce s nižším strikem.

Naopak v případě, že se při expiraci opcí bude cena nacházet na/pod úrovní vypsané put opce, realizujeme s touto strategií maximální zisk, který je roven rozdílu mezi realizačními cenami long put a short put opcí, od kterého je zapotřebí odečíst rozdíl mezi náklady za nakoupenou put opci a prémii za vypsanou put opci.

Tabulka 2

Spread_tab2.jpg


Praktické využití


Příklad obchodování strategie Put Bear Spread si ukážeme na trhu S&P 500. Na trhu se vytvořila cenová formace, která signalizuje další oslabování tohoto indexu, trh se navíc odrazil od poměrně silné rezistence (v grafu označena modrou čarou). Rozhodneme se tedy pro nákup put opce s realizační cenou 810 a výpisu put opce se stejnou expirací a  strikem 750.

Graf 7: Trh S&P 500 - strategie Put Bear Spread
Spread8.jpg


Nakoupená put opce s realizační cenou 810 nás bude stát 32 bodů, za vypsanou put opci se strikem 750 obdržíme prémium ve výši 14 bodů. Celkové náklady na otevření obchodu budou činit 18 bodů (32-14), což bude představovat zároveň naši nejvyšší možnou ztrátu.

Maximální zisk vypočteme obdobně jako v případě Bull Call Spreadu tak, že od rozdílu mezi realizačními cenami opcí (810-750) odečteme náklady na otevření ve výši 18 bodů, tj. 60-18 = max. zisk 42 bodů.

Hodnotu bodu zvratu získáme tak, že od realizační ceny nakoupené put opce (810) odečteme náklady na otevření pozice (18), takže bod nulového zisku bude činit 792.

Graf 8: Max. zisk, max. ztráta

Spread9.jpg
 

Graf ukazuje, že maximální zisk (42) bude dosažen tehdy, pokud se bude cena v době expirace nacházet pod/na hladině 750. Naopak největší ztrátu ve výši vynaložené opční prémie (18) vykážeme z obchodu v takovém případě, pokud bude cena v době expirace na/nad úrovní 810.

V příštím díle se podíváme na druhou část strategií kategorie Spread a představíme si velmi oblíbené strategie Iron Condor a Butterfly.


XTB - Opční edukační seriálAutor článku z rubriky Opční edukační seriál působí jako analytik společnosti X-Trade Brokers.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE