Taje měsíčních reportů

20.08.2013 | , Finance.cz
INVESTICE


Když vybíráte fond, tak kromě toho, zda se hodí do vaší investiční strategie, obvykle posuzujete i jeho výkonnost a nákladovost. Abyste věděli, jak je konkrétní fond výkonný či nákladový, většinou otevřete měsíční zprávu o fondu (tzv. infolist či factsheet).

V této zprávě portfolio manažer shrnuje uplynulý měsíc, jaký byl z jeho pohledu. Jsou zde zaznamenány největší podíly jednotlivých akcií (dluhopisů apod.) či základní informace o fondu jako je ISIN atd. Nicméně občas jsou v měsíční zprávě k nalezení i informace, se kterými se jinak běžně nesetkáte. Jde o ukazatele jako je volatilita, Tracking Error, Sharpe ratio apod. Zkušenému investorovi mohou tyto informace napovědět o fondu mnohem více, než je složení portfolia fondu v daném měsíci.

Při investování musíme vždy znát rizika, která při investici podstupujeme a až pak uvažovat o případných výnosech. Vztah rizika a výnosu se nedá jednoduše obejít. Zjednodušeně řečeno, nelze očekávat vysoký výnos při nízkém (či dokonce žádném) riziku. Jednoduché pravidlo, na které se ale často pod dojmem potenciálního vysokého zisku rychle a snadno zapomíná.

Míra celkového rizika

Pokud někdo řekne míra celkového rizika, jen málokdo si pod tímto pojmem dokáže něco smysluplného představit. Ve své podstatě jde o volatilitu, což je ukazatel velikosti výkyvů, které fond zaznamenává. Jinak řečeno, jak moc se výnosy fondu dokáží vzdálit od průměru za zvolené časové období. Např. když je volatilita 14 % a výkonnost fondu 7 %, tak se výkonnost fondu může pohybovat v rozmezí 21 až 35 %. Kromě volatility, se občas setkáme s tzv. Betou. Ta vyjadřuje citlivost fondu na pohyb trhu jako celku. Např. pokud je Beta rovna čtyřem, znamená to, že fond je čtyřikrát rizikovější než trh. A pokud je Beta záporná, tak to znamená, že fond je méně rizikový, než trh.

Tracking Error

Lidé s určitou zběhlostí v angličtině dokáží alespoň z části odhadnout, co znamená sousloví Tracking Error. Vědí, že Error znamená mezi jiným v češtině chybu. Celé to sousloví pak značí odchylku portfolia daného fondu od jeho srovnávacího indexu (benchmarku). Čím je tento ukazatel vyšší, tím se fond více odchyluje od tržního indexu. Tracking Error má význam především u pasivně řízených fondů nebo třeba ETF. Zde je žádoucí, aby byla odchylka od benchmarku co nejmenší. U aktivně řízených fondů zase tak moc na úrovni Tracking Error nezáleží, neboť fond se snaží překonávat trh a nikoli mít stejnou výkonnost.

Vážená výkonnost

Většina investorů hodnotí fond na základě absolutního výnosu. To ale může přinést určité zkreslení zhodnocení a nakonec ne zrovna pravdivý závěr. Důležité je znát i rizikově váženou míru výkonnosti. A to proto, že tato výkonnost udává kromě absolutní výkonnosti i míru rizika, která vedla k dosažení výkonu. Tedy může se stát, že fond má vynikající absolutní výkonnost, ale míra rizika, která k dosažení této výkonnosti vedla je rovněž vysoká. To značí, že je takový fond velmi rizikový a s velkou pravděpodobností svůj výborný výsledek (měřeno absolutní výkonností) již nezopakuje.

Alfa

U volatility jsme si řekli, co znamená beta. Nyní tady máme další písmem řecké abecedy, a to Alfa. Tento ukazatel udává míru nadvýnosu nad rámec očekávaného výnosu podle modelu CAMP. Kladná alfa ukazuje na manažerovu šikovnost. Čím je vyšší, tím si manažer fondu vede lépe. Záporná alfa pak znamená, že manažer nedokázal vygenerovat výnos, který by se od něj očekával vzhledem k dané výši tržního rizika. Jinými slovy, manažer přinesl jen slabý výnos na to, jak velké riziko podstoupil.

Autor článku

Evžen Fojtík  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE