Rozdíly mezi uzavřeným a otevřeným fondem

23.01.2002 | , ESF MU Brno
INVESTICE


Abychom nezaměňovali v názvu kapitoly zmíněné dva druhy fondů, budeme tuto část seriálu věnovat právě rozdílům mezi nimi.  Poté si nastíníme i rozčlenění otevřených podílových fondů, kterými se detailněji budeme zabývat v následujících kapitolách. Nejprve si však určeme, co podílový fond je a co není.

Podílový fond není právnickou osobou. Jedná se o nabízený produkt investiční společnosti, která právnickou osobou je. Pro lepší vnímání je možné investiční společnost ztotožnit s komerční bankou a podílový fond s produktem této banky, např. s termínovaným vkladem. Čili podílový fond je pouhým produktem nabízeným investiční společností investorům. Investoři u podílového fondu získávají podílové listy (stávají se podílníky), které vyjadřují určitý podíl investora na majetku daného fondu. Jelikož tyto osoby jsou podílníky a nikoliv akcionáři fondu, tak nemají právo na jeho řízení.

Podílové fondy jsou dvojí  - uzavřené a otevřené:

Otevřené podílové fondy, jak to vyplývá už z jejich názvu, nemají omezen počet vydaných podílových  listů. Z toho plynou dvě na sebe navazující skutečnosti:

  • s podílovými listy otevřených podílových fondů se neobchoduje na veřejných trzích (BCPP a RM-S), a to z důvodu jejich "nekonečného" množství a
  • povinnost zpětného odkupu těchto podílových listů je na straně investiční společnosti.

Uzavřené podílové fondy mají, na rozdíl od otevřených podílových fondů, omezený počet vydaných podílových listů, a proto je možný jejich nákup a prodej na veřejných trzích (BCPP a RM-S) a neexistuje zde tedy povinnost zpětného odkupu podílových listů investiční společností. Jelikož je s těmito podílovými listy obchodováno na veřejných trzích, objevuje se zde fenomén diskontu.

Diskont vyjadřuje rozdíl mezi cenou podílového listu na veřejných trzích - Burze cenných papírů v Praze (BCPP) nebo RM-SYSTÉMu (RM-S) - a podílem na samotném majetku fondu, který připadá na jeden podílový list.

V dalších dílech seriálu se budeme zabývat jednotlivými typy otevřených podílových fondů. Nyní si tedy jen představíme jejich členění. Při investování si můžeme vybrat ze šesti typů otevřených podílových fondů, kterými jsou:

  • fondy peněžního trhu
  • fondy dluhopisové
  • fondy smíšené
  • fondy akciové
  • fondy fondů
  • fondy zajištěné

Článek je publikován v rámci seriálu Spoření nebo investice? Všechny díly seriálu o investování do podílových fondů najdete zde.

Autor článku

David Fuchs

Články ze sekce: INVESTICE