Binární opce představují jednoduchý nástroj k obchodování

22.06.2012 | , Finance.cz
INVESTICE


Dnešním dílem opčního edukačního seriálu zahájíme exkurz do světa obchodování binárních opcí, které sice řadíme do kategorie tzv. exotických opcí, avšak princip jejich obchodování je skutečně velmi jednoduchý.

Kupující i prodávající binární opce znají přesně výši maximálního zisku a ztráty z opční transakce již při samotném otevření pozice. Nejvyšší možný zisk pro nakupujícího opce je roven hodnotě rozdílu mezi zvoleným nominálem a zaplaceným opčním prémiem. Nejvyšší možná ztráta pro nakupujícího je rovna výši zaplacené prémie, které zároveň představuje nejvyšší možný zisk pro prodávajícího opce.

Hlavní rozdíl oproti vanilla opcím je ten, že maximální výnos nezávisí na rozdílu mezi realizační cenou opce a aktuální cenou podkladového aktiva, jeho maximální výše je definována již v okamžiku otevření obchodu. Binární opce mají tedy 0-1 profil zisku a ztráty z dané pozice (právě odtud i jejich označení „binární“ nebo též „digitální“). S binárními opcemi můžeme velmi jednoduše investovat v situacích, kdy očekáváme:

 • Růst ceny zvoleného trhu nad určitou úroveň
 • Pokles ceny trhu pod určitou úroveň
 • Stagnaci trhu a tím pádem setrvání ceny na trhu v rámci zvoleného cenového pásma
 • Výrazný růst nebo pokles trhu bez ohledu na výsledný směr

Ve všech těchto případech je automaticky omezena výše potenciální ztráty, binární opce jsou tak ideálním investičním nástrojem v situacích, kdy na trhu panuje velmi vysoká volatilita a s využitím tradičních metod bychom byli nuceni riskovat nepřiměřeně vysokou částku. Na druhou stranu lze tyto opce velmi efektivně využít i v situaci, kdy je na trhu klid a cena se pohybuje v úzkém vymezeném pásmu. Binární opce mohou zároveň sloužit jako dostupnější alternativa pro klasické obchodování, investice lze totiž zadávat již od velmi malých částek – nominál dané transakce lze volit od částky 20 USD (případně ekvivalentu v CZK), opční obchodní účet je možné otevřít již od min. vkladu 100 USD (resp. 2500 CZK).

S pomocí platformy xOption můžete obchodovat dva typy evropských opcí: European Digital (Above a Below opce) a European Digital Range (Inside a Outside opce).

Kupující opce za uzavření kontraktu vynakládá určitou částku (opční prémii) prodávajícímu. Pokud se naplní zvolený scénář budoucího vývoje trhu v den vypršení platnosti opce (tzv. datum expirace), kupující obdrží od prodávajícího předem známou částku (tzv. nominál), která je stanovena již v momentu otevření obchodu. Pokud se naopak scénář nenaplní, ztráta kupujícího je rovna výši zaplacené opční prémie.

Prodávající opce ihned při uzavření opčního kontraktu obdrží od kupujícího opční prémii. Pokud se naplní očekávaný scénář vývoje trhu při expiraci, má právo si prémii ponechat. V opačném případě je povinen vyplatit kupujícímu hodnotu nominálu.


Ptejte se v online chatu na vše, co vás zajímá ohledně obchodování a opcí

Jan Rohrbacher, X-TRADE BROKERS

 • Jsou opce určeny jen profesionálům nebo jsou vhodné i pro začátečníky?
 • Jaká výše kapitálu je optimální pro začátek?
 • V jakých situacích na trhu lze opce nejlépe využít?
 • Jak využít opcí při tvorbě obchodního portfolia?
 • Jaké jsou nejčastější chyby začínajících obchodníků?

Na opce se můžete od 10.4. ptát v našem on-line chatu s odborníkem pana Jana Rohrbachera, account managera a dlouholetého opčního obchodníka společnosti X-TRADE BROKERS.


Základní terminologie

Stejně jako v případě vanilla opcí se ani při obchodování binárních opcí neobejdeme bez základní terminologie, kterou je třeba znát. Většina pojmů je však velmi podobných jako v případě vanilla opcí, které jsme si představili dříve.

 • Realizační cena (strike price, trigger): cena podkladového aktiva, od které se odvíjí, zda bude mít binární opce plnou hodnotu či naopak vyexpiruje jako bezcenná;
 • Expirace (expiration): datum, kdy vyprší životnost opce a dojde k automatickému vypořádání celé transakce (pokud již nebyla uzavřena obchodníkem předtím);
 • Opční prémie (premium): cena opce, tedy suma, kterou kupující opce zaplatí prodávajícímu za nákup opce;
 • Nominál (payout, „výplata“): suma zadávaná již při otevření celé transakce, kterou obdrží v plné výši při expiraci (v době vypořádání) nakupující opce od prodávajícího v případě jeho správného odhadu budoucího tržního vývoje;
 • Podkladové aktivum (underlying asset): trh, na který je opce navázána; např.:
  Akciové indexy
  Měnové páry
  Komodity

Obrovskou výhodou binárních opcí je jejich obrovská variabilita a možnost výběru parametrů opce přesně dle požadavků investora. Lze volit libovolnou úroveň realizační ceny, datum expirace (v rozmezí 1-182 dní) či výši nominálu (min. 20 USD, max. 5000 USD).

Strategie

Opce Above - nakupující Above opce předpokládá růst trhu na/nad určitou jím zvolenou úroveň (strike) v okamžiku expirace opce, zatímco prodávající Above opce očekává pokles trhu právě pod tuto zvolenou úroveň při expiraci opce.

Opce Below - nakupující Below opce předpokládá pokles trhu pod určitou jím zvolenou úroveň (strike) v okamžiku expirace opce, zatímco prodávající Below opce očekává růst trhu právě na/nad tuto zvolenou úroveň při expiraci opce.

Opce Inside - nakupující Inside opce předpokládá setrvání trhu v určitém cenovém pásmu v okamžiku expirace opce, zatímco prodávající Inside opce naopak očekává pohyb tržní ceny mimo stanovené pásmo při expiraci opce.

Opce Outside - nakupující Outside opce předpokládá výrazný pohyb tržní ceny mimo stanovené cenové pásmo v okamžiku expirace opce, zatímco prodávající Outside opce naopak očekává setrvání trhu uvnitř zvoleného cenového pásma při expiraci opce.


Pro tyto strategie platí, že při stejně zadaných parametrech mají totožný profil rizika a zisku následující pozice:

Strategie Cíl
Long Above a Short Below Růst ceny nad zvolenou úroveň
Long Below a Short Above Pokles ceny pod zvolenou úroveň
Long Inside a Short Outside Stagnace ceny ve vymezeném pásmu
Long Outside a Short Inside Výrazný pohyb mimo vymezené pásmo

Graficky znázorněné profily jednotlivých strategií naleznete na Investujme.cz v sekci Strategie binárních opcí.

V příštích dílech opčního seriálu si představíme bližší specifikace jednotlivých strategií.
Tip: Více informací k přístupům a systémům k obchodování binárních opcí naleznete na vzdělávacích webinářích XTB.XTB - Opční edukační seriálAutor článku z rubriky Opční edukační seriál působí jako analytik společnosti X-Trade Brokers.

Autor článku

Jan Rohrbacher


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE